China

Huawei Technologies Co. Ltd.
Hangzhou Kubor Electric Co.Ltd.
Famsun Co. Ltd.
Wenzhou Jinbang Hardware Co. Ltd.
Xiamen Rongta Technology Co. Ltd.
Nanjing Rui Yue Technology Co. Ltd.
Beijing Telesea Technology Co. Ltd.
Sunshine Technology
Avary Holding Co. Ltd.
Yueqimg Hungao Co. Ltd.
Bejing Jingdiao Group Co. Ltd.

Tschechische Republik

Zlan Robotics s.r.o

Spanien

RTR Energia

Japan

Kawamoto Shinya
Hiromichi Anzai
Japan Electrical Manufacturers

Italien

CRI-MAN S.p.A.
TMC Transformers S.p.A
Euromat S.r.l
IMAC S.r.l.