China

Huawei Technologies Co. Ltd.
Hangzhou Kubor Electric Co.Ltd.
Famsun Co. Ltd.
Wenzhou Jinbang Hardware Co. Ltd.
Xiamen Rongta Technology Co. Ltd.
Nanjing Rui Yue Technology Co. Ltd.
Beijing Telesea Technology Co. Ltd.
Sunshine Technology
Avary Holding Co. Ltd.
Yueqimg Hungao Co. Ltd.
Bejing Jingdiao Group Co. Ltd.

Czech Republic

Zlan Robotics s.r.o

Spain

RTR Energia

Japan

Kawamoto Shinya
Hiromichi Anzai
Japan Electrical Manufacturers

Italy

CRI-MAN S.p.A.
TMC Transformers S.p.A
Euromat S.r.l
IMAC S.r.l.